QYTETARI-SHTETI-DEMOKRACIA
Pjesëmarrja qytetare në jetën publike, administrata, e drejta e informimit, taksat etj